ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการบริหารจัดการงานวิจัยภายในระดับคณะทั้งงบประมาณสาขา และงบประมาณคณะ ประจำปีงบประมาณ 2563

ระยะเวลาดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศรับ >> ข้อเสนอโครงการวิจัยตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
หมดเขตรับ >> ข้อเสนอโครงการวิจัย วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.
นำเสนอ >> ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ขอรับทุนประเภทที่ 1 ในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15.30 น.
                    ณ ห้องประชุมสนธยาไกรรณภูมิ (ตามรายละเอียดในข้อ 3.8)
ประกาศผล >> โครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562
จัดทำสัญญา >> เพื่อดำเนินการวิจัย วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย >> เริ่มวันที่ 13 ธันวาคม 2562 – 30 พฤษภาคม 2563
รายงานผลการวิจัย >> ต่อคณะกรรมการ 3 บท ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 และรายงานผลการวิจัย 5 บท ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย

ดาวน์โหลดประกาศที่นี่

 

 

 

 

แชร์ข่าวนี้