ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการรับนักศึกษาฝึกงาน

ตามที่บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันทางการศึกษา (MOU)
ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 นั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด
ทางบริษัทฯ จึงขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการรับนักศึกษาฝึกงาน ชั้นปีที่ 3-4
ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ ณ บิ๊กซีสาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศ
ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือ สอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่นายอัศวิน  พานแก้ว ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลสรรหาว่าจ้าง
โทรศัพท์ 063-208-0701 อีเมลล์ phautsawin@bigc.co.th

 

 

แชร์ข่าวนี้