ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง กำหนดการยื่นคำร้องขอเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

นักศึกษาภาค กศ.บป. ชั้นปีที่ 1 (เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562) ที่ประสงค์จะเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต
สามารถติดต่อขอรับแบบคำร้องขอเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต ได้ที่สำนักงานทะเบียนและประมวลผล
พร้อมกันนี้ให้ดำเนินการทำคำร้องขอเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิตให้เสร็จสิ้น
ภายในวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2562  หากเลยกำหนดนี้  มหาวิทยาลัย ถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์
ในการยื่นคำร้องขอเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต
ประกาศ ณ วันที่  ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักฐานที่ต้องใช้ในการเทียบโอนคำอธิบายรายวิชา

1. คำอธิบายรายวิชา
2. สำเนาทรานคริป
3. คำร้องขอเทียบโอน
4. รายวิชาที่จะสามารถนำมาเทียบโอนได้ต้องมีผลการเรียนที่เป็น C หรือ 2 ขึ้นไป
คำร้องขอเทียบยรายวิชา

ดาวน์โหลดประกาศและคำร้องขอเทียบโอนรายวิชาที่นี่

 

 

แชร์ข่าวนี้