ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ นำโดยอาจารย์ ดร.ขัตติยา ชัชวาลพาณิชย์ และ อาจารย์ปัญจมาพร ผลเกิด อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด เข้าร่วมโครงการตักบาตร ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ นำโดยอาจารย์ ดร.ขัตติยา ชัชวาลพาณิชย์ และ อาจารย์ปัญจมาพร  ผลเกิด อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
เข้าร่วมโครงการตักบาตร ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันพุธ  ที่ 28 สิงหาคม 2562
เวลา 07.20 น. – 08.30 น. ณ ลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้