ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวภัทรวรรณ อาจประโคน นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ชั้นปีที่ 4 เข้ารับรางวัลจากการประกวดนักจัดรายการวิทยุฯ โดยได้รับรางวัลชมเชย ในโครงการเส้นทางสู่ดวงดาว : การประกวดผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์และนักจัดรายการวิทยุฯ ครั้งที่ 17

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ นำโดยอาจารย์ปัทมาวดี  วงษ์เกิด หัวหน้าสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน  อาจารย์จงกล ศิริประภา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารมวล นำนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน จำนวน 6 คน เข้าร่วมโครงการ “เส้นทางสู่ดวงดาว : ผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์และนักจัดรายการวิทยุฯ ดิจิทัล ปีที่ 17” เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพตนเองไปสู่สายอาชีพด้านสื่อสารมวลชนอย่างมีคุณภาพ แสดงความสามารถในการใช้ภาษาไทยในการปฏิบัติงานผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์และนักจัดรายการวิทยุและให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะในการใช้ภาษาไทยในการปฏิบัติงานผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์และนักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ ทั้งนี้ วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  นางสาวภัทรวรรณ อาจประโคน นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ชั้นปีที่ 4  เข้ารับรางวัลจากการประกวดนักจัดรายการวิทยุฯ โดยได้รับรางวัลชมเชย ในโครงการเส้นทางสู่ดวงดาว : การประกวดผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์และนักจัดรายการวิทยุฯ ครั้งที่ 17

 

แชร์ข่าวนี้