ข่าวประชาสัมพันธ์

21 สิงหาคม 2562 โครงการฝึกทักษะทางภาษา “การเขียนประวัติส่วนตัวภาษาไทยและภาษาอังกฤษ”

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ นำโดยอาจารย์รวีพรรณ อุตรินทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร จัดโครงการฝึกทักษะทางภาษา “การเขียนประวัติส่วนตัวภาษาไทยและภาษาอังกฤษ” ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม คณะวิทยาการจัดการ (240203) ชั้น 2 อาคาร 24  โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา  ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์นรินทร์ เจตธำรง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นวิทยาการบรรยาย การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาทราบถึง คุณสมบัติของบัณฑิตที่องค์กรต้องการ เรียนรู้วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน (Resume) และการจัดทำแฟ้มสะสม (Portfol) เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและกำลังจะก้าวเข้าสู่ชีวิตการทำงานในอนาคต

แชร์ข่าวนี้