ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562

ตรวจสอบรายชื่อระดับปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต กำลังอยู่ในช่วงดำเนินการ

ตรวจสอบรายชื่อระดับปริญญาโท

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต กำลังอยู่ในช่วงดำเนินการ
ครุศาสตรมหาบัณฑิต กำลังอยู่ในช่วงดำเนินการ
รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต กำลังอยู่ในช่วงดำเนินการ
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต กำลังอยู่ในช่วงดำเนินการ

ตรวจสอบรายชื่อระดับปริญญาตรี

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ถึง 23 สิงหาคม 2561  ****หมายเหตุบัณฑิตสามารถตรวจสอบวันที่จบของตัวเองได้ที่ ทรานสคริปและระบบบริการการศึกษา http://reg.bru.ac.th/registrar/home.asp

ศิลปศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต
เศรษฐศาสตรบัณฑิต

กำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร กำลังอยู่ในวาระการประชุม (โปรดติดตามที่ oapr.bru.ac.th)

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานพระราชทานปริญญาบัตร (อยู่ในช่วงเตรียมข้อมูล)

แชร์ข่าวนี้