ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

ตามที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กำหนดจัดโครงการ
“วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และเพื่อให้คณะผู้บริหาร คณาจารย์
พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ร่วมกิจกรรมและส่งเสริมและสืบทอดประเพณี
อันดีงามตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา 08.30 น.
ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นั้น
ในการนี้ คณะฯ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน ดังนี้
๑. คณะผู้บริหารแต่งกายชุดปกติขาว ถวายพานพุ่มราชสักการะ (พานพุ่มทอง – พุ่มเงิน)
๒. คณาจารย์ บุคลากร แต่งกายชุดปกติขาวหรือผ้าไทยโทนสีฟ้าเข้าร่วมพิธี 1548

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

แชร์ข่าวนี้