ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง งดการเรียนการสอนและการสอนชดเชย ภาคการศึกษาที่ 1/2562 สำหรับภาคปกติ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เรื่อง งดการเรียนการสอนและการสอนชดเชย ภาคการศึกษาที่ 1/2562 สำหรับภาคปกติ
ดังนั้น เพื่อไม่ให้กระทบต่อการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาและการสอบปลายภาค ภาคปกติ มหาวิทยาลัยฯ
จึงขอประกาศให้ทราบโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. งดการเรียนการสอนในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 และให้จัดการเรียนการสอนชดเชยในวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562
2. วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เป็นวันสอบกลางภาค ให้จัดการเรียนการสอนชดเชย ในวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562
340

ดาวน์โหลดประกาศที่นี่

แชร์ข่าวนี้