ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง กำหนดการผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป.

ทั้งนี้ คณะฯ ประชุมอนุมัติเกรด ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.30 น.
ณ ห้องประชุม 240203 คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 24

329

ดาวน์โหลดประกาศได้ที่นี่

แชร์ข่าวนี้