ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ แจ้งนักศึกษาเกี่ยวกับการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๒

ด้วยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีความประสงค์ใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
แจ้งนักศึกษาเกี่ยวกับการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๒
เพื่อใช้ข้อมูลดีงกล่าวในการดำเนินการจัดทำประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ
และใช้ในการประกอบการจัดทำ มคอ.๗
ดังนั้น คณะวิทยาการจัดการ จึงขอความอนุเคราะห์คณาจารย์ทุกท่าน แจ้งนักศึกษาให้ดำเนินการกรอกข้อมูล
การประเมินที่ปรึกษาออนไลน์ ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
1512

แชร์ข่าวนี้