ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเสนอบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย นิสิตและนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ
เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. -16.30 น.
ณ ห้อง Auditorium 1-2 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทพเบียนออนไลน์ได้ที่ http://spucon.spu.ac.th
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่


251

แชร์ข่าวนี้