ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ภาคโปสเตอร์

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งได้แก่ ผศ.ดร.รพีพรรณ พงษ์อินทร์วงศ์ ลุณีวรรณ ปะสุตัง, ณัฐพร สุขสวัสดิ์,
สุวรรณา ดาศรี สิทธิการ จะแรมรัมย์,มภัสวรรณ วันเพ็ญ, ผกาพันธ์ เพชรเลิศ
ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ภาคโปสเตอร์
เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียด กรณีศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แชร์ข่าวนี้