ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

ด้วยสำนักงานทะเบียนและประมวลผล ได้จัดทำพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๒
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของแต่ละชั้นปี สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
และได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาชั้นปีที่ ๑ เนื่องจากไม่ส่งวุฒิการศึกษา
สำนักงานทะเบียนและประมวลผลจึงขอส่งคำสั่งมหาวิทยาลัยมาพร้อมหนังสือฉบับนี้
และขอความอนุเคราะห์ทางคณะประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบเพิ่มอีกหนึ่งช่องทาง

261

แชร์ข่าวนี้