ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมทำบุญตักบาตรโครงการอนุรักษ์ สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมทำบุญตักบาตรโครงการอนุรักษ์ สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย
เพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามแก่นักศึกษา ส่งเสริมให้เข้าใจและภาคภูมิใจในวิถีชีวิต
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ค่านิยมที่ดีงามในชีวิตประจำวัน รณรงค์และส่งเสริมให้นักศึกษา
ร่วมทำกิจกรรมและเผยแพร่หลักธรรมเพื่อเสริมสร้างความสงบสุขให้แก่ท้องถิ่นและสร้างความสามัคคีธรรมให้กับสังคม
และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและวันสำคัญทางศาสนา
ในวันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น.
เป็นต้นไป ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กำหนดการ
โครงการอนุรักษ์ สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย ทำบุญตักบาตร
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์

เวลา 07.00 น. – 08.00 น   – ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม คณาจารย์และนักศึกษาพร้อมเพรียงกันที่หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์
เวลา 08.00 น. – 08.30 น.   – รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประธานในพิธีกล่าวเปิดและให้โอวาทกับผู้เข้าร่วมโครงการ
– คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ
เวลา 08.30 น. – 10.00 น.   – คณะสงฆ์วัดทุ่งโพธิ์ จำนวน 9 รูป เดินทางมาถึงหอประชุมวิชชาอัตศาสตร์
– รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานในพิธีจุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย
– พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวาย
เครื่องปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 9 รูป
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป   -คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้บริหารสำนักงานคณบดีตัวแทนคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมเดินทางไปถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ วัดทุ่งโพธิ์

แชร์ข่าวนี้