ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเทคนิคการเขียนตำราเพื่อขอส่งผลงานทางวิชาการ”

คณะวิทยาการจัดการ นำโดย รศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเทคนิคการเขียนตำราเพื่อขอส่งผลงานทางวิชาการ”
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562
ณ ห้องประชุมชั้น 2  อาคาร13 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้