ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

คณะวิทยาการจัดการ ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพ
ประธาน :> รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช มุงเมือง
กรรมการ :> อาจารย์ ดร.วริศรา เชนะโยธิน
กรรมการ :> ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์ มหิงสพันธุ์
เลขานุการ :> อาจารย์ปิติวรรณ  ฝ้ายโคกสูง

แชร์ข่าวนี้