ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 1744/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ สำนัก สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2562

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

แชร์ข่าวนี้