ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ สมัยสามัญที่ 2/2562

ประชุมคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สมัยสามัญครั้งที่ 2/2562 วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ขอแสดงความชื่นชมคณาจารย์ “ผู้สอนดีเด่น” ของแต่ละสาขาวิชา ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
1. อาจารย์นรินทร์ เจตธำรง  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2. อาจารย์บัญชา  จันทราช  เศรษฐศาสตร์
3. อาจารย์ปิติวรรณ  ฝ้ายโคกสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4. อาจารย์ ดร.ขัตติยา  ชัชวาลพาณิชย์ สาขาวิชการตลาด
5. อาจารย์ปัทมาวดี  วงษ์เกิด  สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
6. อาจารย์ฐิติพร  วรฤทธิ์  สาขาวิชาการบัญชี
7. อาจารย์กานต์มณี  การินทร์  สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
8. ผศ.ดร.รพีพรรณ  พงษ์อินทร์วงศ์  สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
9. ผศ.ดร.จันทิราพร  ศิรินนท์  สาขาวิชาการจัดการ

แชร์ข่าวนี้