ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนตำราเพื่อขอส่งผลงานทางวิชาการ

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เทคนิคการเขียนตำราเพื่อขอส่งผลงานทางวิชาการ
วันที่ 19 มิถุนายน 2562 วันที่ 19 มิถุนายน 2562 และวันที่ 26 มิถุนายน 2562
เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 19 มิถุนายน 2562
เวลา 07.30 น. – 08.00 น. คณาจารย์ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม
เวลา 08.00 น. – 12.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนตำราเพื่อขอส่งผลงาน
ทางวิชาการ กฎเกณฑ์ ระเบียบ วิธีการตรวจ ปัญหา อุปสรรค
ในการส่ง และการตรวจ เทคนิคและวิธีการเขียนตำรา
กลุ่มที่ 1 กลุ่มขอกำหนดตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
วิทยากรโดย รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มที่ 2 กลุ่มขอกำหนด ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิทยากรโดย รศ. ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
เวลา 12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 น. – 17.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการอ้างอิงในแต่ละหน้าเทคนิคการ
นำคำอธิบายรายวิชามากระจายเป็นบทและการกระจายเนื้อหาต่าง ๆ ในแต่ละบท”
กลุ่มที่ 1 กลุ่มขอกำหนดตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
วิทยากรโดย รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มที่ 2 กลุ่มขอกำหนด ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิทยากรโดย รศ. ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ถาม – ตอบ และปิดโครงการอบรม

แชร์ข่าวนี้