ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมพัฒนาคุณภาพอาจารย์ด้านการวิจัย หัวข้อ “เขียนรายงานการวิจัย 5 บทอย่างไร จึงจะส่งผลงานทางวิชาการเกณฑ์ใหม่ได้

กำหนดการ

การอบรมพัฒนาคุณภาพอาจารย์ด้านการวิจัย หัวข้อ “เขียนรายงานการวิจัย 5 บทอย่างไร
จึงจะส่งผลงานทางวิชาการเกณฑ์ใหม่ได้” วันที่ 26 มิถุนายน 2562
วิทยากร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 – 17.00 น
ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ ชั้น 2 อาคาร 13 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

08.00 น. – 08.30 น.     ลงทะเบียน
09.00 น. – 12.00 น.      อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการทำวิจัยจากภายนอก
วิทยากรโดย 1. รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน  แสวงดี   2. รศ.ดร.ปรีชา  ปาโนรัมย์
12.00 น. – 13.00 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. –17.00 น.       อบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักการและเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนจากภายนอก”
วิทยากรโดย 1. องศาสตราจารย์ ดร.โยธิน  แสวงดี 2. ผศ.ดร.ปรีชา  ปาโนรัมย์
17.00 น. – 17.30 น.       ปิดโครงการ

หมายเหตุ    กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

 

แชร์ข่าวนี้