ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรม “การฝึกอบรมขั้นพื้นฐานการผลิตสื่อดิจิทัลแบบเปิด”

โครงการอบรม “การฝึกอบรมขั้นพื้นฐานการผลิตสื่อดิจิทัลแบบเปิด”

วันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๓ (๑๗๑๑๑)

ชั้น ๑ อาคารนวัตปัญญาอบรมพื้นฐานการผลิตสื่อ

แชร์ข่าวนี้