ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 1625/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

และจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จึงได้แต่งตั้งคำสั่ง เรื่องแต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562 ดังต่อไปนี้

แชร์ข่าวนี้