ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมการพัฒนาท้องถิ่นและการผลิตและพัฒนาครู

ประชาสัมพันธ์ คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ที่ 1676/2562คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมการพัฒนาท้องถิ่นและการผลิตและพัฒนาครู
โดยพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เพื่อติดตามการดำเนินงาน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตามพระบรมราโชบาย
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562

แชร์ข่าวนี้