ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพ
ประธาน :> ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ  เลาลลิต
กรรมการ :> อาจารย์ ดร.สุชาดา แสงดวงดี
กรรมการ :> อาจารย์จารุณี  วรรณศิริกุล
เลขานุการ :> อาจารย์จงกล  ศิริประภา

แชร์ข่าวนี้