ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพ

ประธาน :> อาจารย์รัฐทิตยา  หิรัณยหาด

กรรมการ :> อาจารย์รัชฏาพร  วงษ์โสพนากุล

กรรมการ :> อาจารย์หิรัญญา  กลางนุรักษ์

เลขานุการ :> อาจารย์ ดร.กนกเกล้า แกล้วกล้า

แชร์ข่าวนี้