ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพ
ประธาน      :> ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์  มหิงสหพันธุ์
กรรมการ    :> อาจารย์ ดร.จุรีวัลย์  ภักดีวุฒิ
กรรมการ    :> อาจารย์ปรเมศวร์ พืชผักหวาน
เลขานุการ :> อาจารย์รัชนีกร บวรชาติ

แชร์ข่าวนี้