ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพ
ประธาน      :> ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์
กรรมการ    :> อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ
กรรมการ    :> อาจารย์ปรเมศวร์ พืชผักหวาน
เลขานุการ :> อาจารย์กิตติกร ฮวดศรี

แชร์ข่าวนี้