ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพ
ประธาน :> ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุมพล รอดแจ่ม
กรรมการ :> ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์ มหิงสพันธ์
กรรมการ :> อาจารย์ ดร. จุรีวัลย์ ภักดีวุฒิ
เลขานุการ :> อาจารย์ บัญชา จันทราช

แชร์ข่าวนี้