ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพ
ประธาน :> ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชี่ยวชาญ ยางศิลา
กรรมการ :> อาจารย์ พิทักษ์ แสนกล้า
กรรมการ :> อาจารย์ จตุรงค์ จิตติพล
เลขานุการ :> อาจารย์ ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง

แชร์ข่าวนี้