ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาการตลาด ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

สาขาวิชาการตลาด ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพ
ประธาน      :> อาจารย์ ดร.นฤมล  วลีประทานพร
กรรมการ    :> อาจารย์วิเชียร  โสมวิภาต
กรรมการ    :> อาจารย์ชลวิทย์  ศุภนิกร
เลขานุการ :> อาจารย์อาทิตยา  ลาวงศ์

แชร์ข่าวนี้