ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาการจัดการ ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

สาขาวิชาการจัดการ ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพ
ประธาน      :> อาจารย์อัจฉรียา  พัฒนสระคู
กรรมการ    :> อาจารย์ ดร.วริศรา  เชนะโยธิน
กรรมการ    :> ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา  โพธินาม
เลขานุการ :> ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินทิพย์ พิมพ์กลัด

แชร์ข่าวนี้