ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาการบัญชี ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

สาขาวิชาการบัญชี ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพ
ประธาน       :> ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนีย์  พวงยาณี
กรรมการ    :> ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภาวี  สุขมณี
กรรมการ    :> ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ  บุญเจริญ
เลขานุการ  :> อาจารย์แก้วมณี  อุทิรัมย์

แชร์ข่าวนี้