ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ นำโดยอาจารย์ปัทมาวดี  วงษ์เกิด หัวหน้าสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน พร้อมด้วยอาจารย์จงกล ศิริประภา อาจารย์ภัคณิษา  อภิศุภกรกุล และอาจารย์วิทวัส  สหวงษ์ จัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ประจำปี 2562  ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิรลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อปรับและทำความเข้าใจบริบทการเรียนการสอนของสาขาวิชาฯ พร้อมทั้งให้นักศึกษาได้ปรับตัวและเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในระดับอุดมศึกษาโดยได้จัดให้คณาจารย์ได้มาบรรยาย ให้ความเข้าใจทั้งด้านการเรียนในวิชาชีพ และทักษะการดำเนินชีวิต
และได้จัดฐานการเรียนรู้ เพื่อให้นักศึกษาได้หยิบจับทำความคุ้นเคยกับอุปกรณ์พื้นฐานด้านการสื่อสารมวลชน ทั้งกล้องโทรทัศน์ กล้อง D-SLR อุปกรณ์การผลิตรายการโทรทัศน์ในรูปแบบต่างๆ การตกแต่งภาพเพื่อนำไปใช้ในงานต่าง ฯลฯ

แชร์ข่าวนี้