ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับนาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะ

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาจารย์ราเมศร์ พรหมชาติ หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พร้อมอาจารย์ในสาขาวิชาการท่องเที่ยวการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ  ให้การต้อนรับนาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะ ผู้อำนวยการเพ็ญศิริรัตน์ อาจทวีกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพูดคุย หารือกิจกรรมการเรียนการสอน และแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยว นโยบายด้านการจัดการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมพร้อมปรึกษาหารือการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยว ในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 – 16:30 น. ณ ห้องประชุมพิมานเงิน ชั้น 2 โรงแรมพนมพิมาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้