ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562  โดยได้รับเกียรติจาก
รศ .ดร. ปรีชา  ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
เป็นผู้เกี่ยวรายงานโครงการ ในอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562  โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มาลิณี  จุโฑประมา รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ เพื่อให้นักศึกษาใหม่รู้จักปรับตัวเกี่ยวกับเพื่อน สถานที่ ระบบการเรียนในระดับคณะ มหาวิทยาลัยทราบถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ระเบียบการปฏิบัติที่ถูกต้อง และข้อมูลและวัตถุประสงค์ด้านกิจกรรมนักศึกษาวินัยและสวัสดิการนักศึกษาต่าง ๆ ในขณะที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย

แชร์ข่าวนี้