ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมให้ความรู้ให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ นำโดยอาจารย์อนงค์ ทองเรือง รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพทางการศึกษา จัดโครงการอบรมให้ความรู้ให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รศ . ดร. ปรีชา  ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการวันพฤหัสบดีที่ 16 พ.ค.2562  ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยาการจัดการ   เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งบทบาทของนักศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

แชร์ข่าวนี้