ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมรับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลปฏิบัติงาน

คณะวิทยาการจัดการ นำโดย รศ. ดร. ปรีชา  ปรีชา  ปาโนรัมย์  คณบดีคระวิทยาการจัดการ และผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมรับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลปฏิบัติงาน ประจำปี 2561  ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562   ณ  ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้