ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ นำโดยอาจารย์กิตติกวินท์ เอี่ยมวิริยาวัฒน์ หัวหน้าสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ พร้อมคณาจารย์ในสาขาวิชา จัดโครงการปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปีการศึกษา 2562  โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา  ปาโนรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารราชภัฏคอมเพล็ก เพื่อให้นักศึกษาได้รู้วิธีการเรียน วัฒนธรรมของสาขา คณาจารย์ รุ่นพี่ การติดต่อประสานงานกับหน่ายงานภายในต่าง ๆ ที่ให้บริการแก่นักศึกษาและทดสอบและปรับพื้นฐานทางการเรียนก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

 

แชร์ข่าวนี้