ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร. ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ในวันอังคารที่  7 พฤษภาคม 2562   ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยาการจัดการ เพื่อให้เกิดการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ในการพัฒนาการเรียนการสอนและงานงวิจัยและรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)  ในการพัฒนาการเรียนการสอนและงานวิจัย

แชร์ข่าวนี้