ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมมัคคุเทศก์ภาคสนาม

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ นำโดยอาจารย์ราเมศร์ พหรมชาติ หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม อาจารย์รุ่งรัตน์  หัตถกรรม อาจารย์นรินทร์ เจตธำรง และอาจารย์วีรากร รัตกูล ได้จัดโครงการอบรมมัคคุเทศก์ภาคสนาม ครั้งที่ 1 เส้นทางกรุงเทพมหานคร-พระนครศรีอยุธยา-กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562  และครั้งที่ 2 ภาคทฤษฎี ในระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม  2562  ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้และทักษะด้านมัคคุเทศก์ในสถานที่จริง ด้านการนำเที่ยวและเป็นมัคคุเทศก์ให้กับนักศึกษา และให้นักศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากำหนด และนักศึกษาสามารถขอมีบัตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)ได้

แชร์ข่าวนี้