ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาหลักสูตรของสาขา

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาหลักสูตรของสาขา ประจำปี 2563
นำโดย รศ. ดร. ปรีชา ปาโนรัมย์ คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562 ณ  ห้องประชุมโรงแรมโนโวเทล ระยอง ริมเพ จังหวัดระยอง
เพื่อระดมสมองและสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรมีส่วนร่วมในการเข้าถึงข้อมูลด้านการให้และการรับข้อมูลรายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์ ส่งเสริมให้มีระบบธรรมมาภิบาลภายในองค์กร และถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ให้กับคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับได้ทราบอย่างทั่วถึง

แชร์ข่าวนี้