ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป (ภาค กศ.บป.) รุ่นที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป (ภาค กศ.บป.) รุ่นที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการ วัน เดือน ปี สถานที่
วันรับสมัคร สมัครผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 1 เม.ย. – 31 พ.ค. 62
และสมัครด้วยตนเอง :วันที่ 1 เม.ย. – 7 ก.ค. 62
http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคารอเนกคุณาคาร (Rajabhat complex อาคาร 23)
ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคารอเนกคุณาคาร (Rajabhat complex อาคาร 23)
http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp
หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดสอนสำหรับสาขาที่มีผู้สมัครและรายงานตัวไม่ถึง 20 คน
วันเลือกสาขาใหม่ วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น.
(กรณีที่สาขาวิชาที่มีผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกไม่ถึง 20 คน) ยกเว้นสาขาวิชาศิลปะดิจิทัล
ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น ๒ อาคารอเนกคุณาคาร (Rajabhat Complex) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วันรายงานตัว วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอเนกคุณาคาร (Rajabhat complex อาคาร 23)
ปฐมนิเทศ วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคาร 15

หมายเหตุ  เปิดภาคเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป.  1/2562  วันที่ 24 สิงหาคม 2562

หลักสูตรที่รับสมัคร

หลักสูตร ชื่อสาขาวิชา จำนวนรับ
คณะวิทยาการจัดการ
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 80
การตลาด 80
การจัดการ 80
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 80
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) การบัญชี 80

แชร์ข่าวนี้