ข่าวประชาสัมพันธ์

30 มี.ค.62 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ การส่งเสริมศักยภาพและการยกระดับการสื่อสารในรายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีในยุค ๔.๐ ประจำปีการศึกษา 2561”

สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ นำโดย อาจารย์ฐิติพร วรฤทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี และคณาจารย์ในสาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ การส่งเสริมศักยภาพและการยกระดับการสื่อสารในรายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีในยุค ๔.๐ ประจำปีการศึกษา 2561” ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562  ณ ห้องประชุมพุทธรักษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์มาลิณี โฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ศิลปะพร ศรีจั่นเพชร หัวหน้าภาควิชาบัญชี เป็นวิทยากรบรรยาย คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยาการบรรยาย เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านและเขียนรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และเป็นการยกระดับการสื่อสารในรายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี และสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการประกอบอาชีพในอนาคต

แชร์ข่าวนี้