ข่าวประชาสัมพันธ์

17 มี.ค.62 โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีม ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้นปีที่ 1

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ  นำโดย อาจารย์กิตติกวินท์ เอี่ยมวิริยาวัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีม ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอเนกคุณาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้นปีที่ 1  โดยได้รับเกียรติวิทยากร อาจารย์ต่อศักดิ์ กาฐจนทรัพย์สิน จากกลุ่มวิชาจิตวิทยาแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังที่จะสร้างเสริมความสัมพันธ์ในหมู่คณะ และให้นักศึกษาได้มีทักษะและความรู้ในกระบวนการทำกิจกรรมทีมสัมพันธ์ที่ถูกต้อง

แชร์ข่าวนี้