ข่าวประชาสัมพันธ์

2-3 มีนาคม 2562 โครงการบริการวิชาการ “การพัฒนาแอปพลิเครชั้นบนสมาร์ทโฟนด้วยไอโอนิคเฟลมเวิร์ค”

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ นำโดย อาจารย์นิธิโรจน์ ศุภกิจสุวรรณกุล หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์คธาวุฒิ  จันบัวลา อาจารย์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเป็นวิทยากร ในโครงการบริการวิชาการ “การพัฒนาแอปพลิเครชั้นบนสมาร์ทโฟนด้วยไอโอนิคเฟลมเวิร์ค” ในระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2562  ณ ห้องประชุมหงส์พันธุ์ อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะการพัฒนาแอปพลิเคชั่นแบบไฮบริดด้วยไอโอนิคเฟลมเวิร์ค ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอด เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชั่นที่สนับสนุนงานสารสนเทศต่าง ๆในองค์กรหรือหน่วยงานของตนเองได้

แชร์ข่าวนี้