ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรม “กิจกรรมจิตอาสาทำความดี ด้วยหัวใจ” ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

คณะวิทยาการจัดการ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ปาโนรัมย์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ร่วมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรม “กิจกรรมจิตอาสาทำความดี ด้วยหัวใจ” ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ศูนย์การศึกษาปะคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ เพื่อสร้างคุณธรรม จริยธรรมในตัวนักศึกษาให้เกิดเป็นพลเมืองที่ดี โดยทำความสะอาดบริเวณอาคารเรียน ห้องเรียน และจำกัดวัชพืชปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภายในศูนย์การเรียนรู้ปะคำ ให้สวยงามเพื่อเป็นแหล่งศึกษาและพักผ่อนของคนในจังหวัดบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้