ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรบ้านกรวดวิทยาคาร ครั้งที่ ๓ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

คณะวิทยาการจัดการ นำโดยอาจารย์อนงค์ ทองเรือง รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริการชุมชน พร้อมด้วยอาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง และอาจารย์บัญชา  จันทราช ได้เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรบ้านกรวดวิทยาคาร ครั้งที่ ๓ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562  ณ  โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อประชาสัมพันธ์ Open House เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อศึกษาต่อคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะแนวให้นักเรียนที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ศึกษาต่อได้ศึกษาต่อในระดับหลักสูตรที่คณะวิทยาการจัดการได้เปิดการเรียนการสอน

แชร์ข่าวนี้