ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน พ ศ. 2561 ณ ชุมชน ตำบลสวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

รองศาสตราจารย์มาลิณี  จุโฑปะมา รักษาราชาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมจุดจำหน่ายสินค้า ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน พ ศ. 2561  ณ ชุมชน ตำบลสวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ กิจกรรมเริ่มจากการบรรยายให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 9 แจกเมล็ดพันธ์ผักให้ชุมชนครอบครัวละ 15 ชนิด ให้ปลูกรับประทาน และขาย เมื่อได้เงินมาแล้วให้บริหารโดยการใช้จ่ายในครอบครัวและเก็บออม การบริหารโครงการโดยการให้คำแนะนำและติดตามผลโดยคณะทำงานบริการวิชาการสู่ชุมชนคณะวิทยาการจัดการ และในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 และชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ได้นำผลผลิตมาจำหน่าย และเกษตรกรมารับรางวัลพร้อมเกียรติบัตร จากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้