ข่าวประชาสัมพันธ์

งานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ ๓ : BRICC Festival 2019 ระหว่างวันที่ ๑ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ด้วยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีกำหนด “งานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ ๓ BRICC Festival  2019  ระหว่างวันที่ ๑ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยคณะวิทยาการจัดการ มีกิจกรรมการประกวดแผนธุรกิจและการแข่งขัน จำนวน ๓ กิจกรรม  ในวันเสาร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมีดังต่อไปนี้ กิจกรรมที่ ๑ โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ภายใต้ชื่อ “แผนธุรกิจนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ SME 4.0 (BRU Business Plan Innovation of Creative for SME 4.0 in Challenge 2019)” วันเสาร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  ณ  ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กิจกรรมที่ ๒ โครงการแข่งขันตอบคำถามทางการบัญชี “BRU Accounting Challenge 2019” วันเสาร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเพื่องฟ้า ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กิจกรรมที่ ๓ โครงการแข่งขันทักษะทางการตลาด “ BRU Marketing Challenge 2019” วันเสาร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  ณ  ห้องประชุมพุดน้ำบุศย์  ชั้น ๒  คณะวิทยาศาสตร์

แชร์ข่าวนี้